Buradasınız

Haberler

20
Ekim
Söz konusu sirkülerde; 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edildiğine ilişkin açıklamaya yer verilmiştir....
17
Ekim
11/09/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 6552 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan rehber ve broşürler ile 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yer alan, taşıtların trafik tesc...
16
Ekim
Söz konusu tebliğ; KDV Genel Uygulama Tebliğinin uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik düzenleme, açıklama ve değişiklikleri içermektedir....
10
Ekim
Gelir İdaresi Başkanlığı adına sahte e-posta adresi (teblig@gib.gov.tr vb.) kullanılarak gönderilen, İnternet Vergi Dairesi görüntülerini taklit eden adreslere yönlendirmenin bulunduğu ve vergi iadesi konulu e-postaların Başkanlığımız...
9
Ekim
Anılan sirkülerde; vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde aranan şartlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır....
1
Ekim
30.9.2014 tarih ve VUK-69/2014-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30.9.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 3.10.2014 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır....
29
Eylül
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında hazırlanan Tebliğde; Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini sür...
29
Eylül
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;...
24
Eylül
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir....
12
Eylül
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.9.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır....

Sayfalar