Buradasınız

Özelge: Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerine yönelik uzun vadeli kredilerde KKDF kesintisi

Özelge: Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerine yönelik uzun vadeli kredilerde KKDF kesintisi

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68/6802-2/
Tarih: 
30/09/2005
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

   

SAYI     : B.07.1.GİB.0.68/6802-2/

KONU   : KKDF

 

................................

 

İlgi: 31.07.2005 tarihli ve 23082 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizin ..................... Firmasıyla yapılan anlaşma gereğince Ray ve Profil Haddehanesi yatırımını devam ettirdiği bildirilmekte ve yatırımla ilgili ödemelerin % 45'nin % 15'lik dilimler halinde peşin, % 45'inin .............. Bankası aracılığıyla ..............Bankası'ndan temin edilen uzun vadeli krediden vesaiklerin tesliminde, kalan % 10'luk kısmının ise geçici ve kati kabulün ve montajın yapılıp tesisin çalışır vaziyette teslim alınmasından sonra ödeneceği belirtilerek, söz konusu yatırımla ilgili ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin "Fon'a Yapılacak Kesintiler" başlıklı 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabidir.

Bu hüküm uyarınca, Şirketinizce yapılan anlaşma gereğince % 15'lik dillimler halinde peşin olarak ödenecek olan % 45'lik bedel üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Öte yandan, aynı Tebliğin "Fon'a Yapılacak Kesintiler" başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendi uyarınca, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerden % 3 oranında kaynak kullanımının destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği, "Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler"i düzenleyen 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde ise, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden (Fiduciary işlemler hariç ) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, yapılan yatırımın % 45'lik kısmının finansmanı için Şirketinizce .................Bankası aracılığıyla ......... Bankasın'dan temin edilen uzun vadeli döviz kredisinin ortalama vadesinin asgari 1 yıl olması durumunda söz konusu Fon'a kesinti yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette

teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Bu itibarla, Şirketinizce yapılan ödemelerin % 10'luk kısmının yukarıda sayılan şartları sağlaması durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                  

                                                                                                                    Başkan a.