Buradasınız

Özelge: Yurt içinde yapılan mal satışlarından doğan alacakların yut içinde ve yurt dışında iskonto işleminde KKDF uygulaması hk.

Özelge: Yurt içinde yapılan mal satışlarından doğan alacakların yut içinde ve yurt dışında iskonto işleminde KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[204]-68395
Tarih: 
27/06/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[204]-68395                                            27/06/2014

Konu :Kambiyo senetlerin iskonto ettirilmesi

durumunda KKDF Uygulaması

 

.....

 

İlgi : 29/05/2014 tarihli ve ... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ...'nin ... tarihli özelge talep formunda, yurt içinde yapılan mal satışlarından doğan alacakları için yurt içindeki firmalar tarafından kambiyo senetleri düzenlendiği, banka avali bulunan söz konusu senetlerin vadesinden evvel tahsili amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar ile yurt dışında mukim finans kurumlarına iskonto/iştira edileceği belirtilerek, söz konusu senetlerin banka veya finans kurumlarına gayrikabili rücu olarak temlik edilmesi durumunda aracı banka tarafından bu işlemler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmekte olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmaktadır.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu

Tebliğin;

- 2/A maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında,

diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

- 2/C maddesi gereğince bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında KKDF kesintisi yapılmaktadır.

- 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde belirtilen işlemlere ilişkin olarak 2/1/2013 tarihinde yürürlüğe giren 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonrasında, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerine (fiduciary işlemler hariç) uygulanacak KKDF oranı, kredinin ortalama vadesine göre % 0 ile % 3 arasında değişen oranlarda yeniden tespit edilmiştir.

- 9 uncu maddesinde ise fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden bankalar sorumlu tutulmuştur.

Öte yandan, merkez bankasının 7/7/1997 tarihli talimatında "... yurt içindeki bir banka tarafından aval verilmiş olsun ya da olmasın döviz üzerinden düzenlenen senetlerin yurt dışındaki bankalara iskonto ettirilmesi halinde, lehtarın yurt dışından sağladığı bir döviz kredisi olarak kabul edilerek, Fon mevzuatı gereğince kredinin iskonto tarihindeki Bankamız döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden Tebliğde belirtilen oranlarda fon kesintisi yapılması gerekmekledir." açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, yurt içinde yapılan mal satışlarından doğan alacaklar için yurt içindeki firmalar tarafından düzenlenen kambiyo senetlerinin yurt  içinde mukim bankalarca iskonto/iştira edilmesi işleminin bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredi kapsamında değerlendirilerek % 0 oranında KKDF kesintisine tabi

tutulması gerekmektedir. Söz konusu senetlerin yurt dışında mukim banka veya finans kurumlarınca iskonto/iştira edilmesi halinde ise lehtarca yurt dışından sağlanan bir kredi olarak değerlendirilmesi ve yürürlükte bulunan KKDF oranları üzerinden aracı banka tarafından KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

....

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı