Buradasınız

Özelge: Açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Özelge: Açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
06/06/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/

Konu   : KKDF

 

................ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

 

İlgi: Bila tarih ve sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinizce finansal kiralama yolu ile kiracı firma .......................... İnş. ve San. A.Ş. - ........... İnş. ve Tic. A.Ş.-........... İnş. A.Ş.-........ İnş. San. ve Tic. A.Ş.-........... İnş. Taahhüt Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi için gerçekleştirilecek olan toplam 5.725.000 EURO tutarındaki ithalatın 3.435.000 EURO'luk bölümünün peşin ödendiği bakiye 2.290.000 EURO'luk kısmının ise makinenin kabulünü müteakip ödeneceğinin akreditif şartlarında belirtildiği ancak, ithalatın yapılacağı ................. Gümrük Müdürlüğü tarafından, T.C. Merkez Bankasınca yayımlanmış olan 96/2 sayılı genelgenin eski tarihli olması nedeniyle geçerli olup olmadığının tespit edilmesi ve kabulden sonra ödenecek olan 2.290.000 EURO'luk ödeme için kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü olmadan ithalata izin verilmediği belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca, konuya ilişkin olarak anılan Bankadan alınan 30.03.2006 tarihli ve 21114 sayılı yazıda, "Söz konusu hüküm, Bankamız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Müdürlüğü'nün genelgesinde halen mevcut olduğundan, 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı genelgemiz hükmünde bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda, söz konusu Genelgede belirtilen diğer hususların da yerine getirilmesi kaydıyla bu tür akreditiflerin vadeli akreditif olarak değerlendirilmemesi, dolayısıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                 

                                                                                                                                 Başkan a.