Buradasınız

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında 29.07.2004 tarihinden önce kullanılan kredilere uygulanması gereken KKDF oranı hk.

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında 29.07.2004 tarihinden önce kullanılan kredilere uygulanması gereken KKDF oranı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.03
Tarih: 
28/05/2010
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

 

Sayı    :B.07.1.GİB.0.06.68-165.03                                                                         

Konu  : KKDF

           

........................

 

 

.......................söz konusu yazı ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü aşağıda yer almaktadır.

           

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin (14) numaralı bendinde yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan krediler fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımız tarafından Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında yayımlanan 2002/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde, "...Fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumludur.

Hatalı yorum sonucu bankalarca yatırım teşvik belgesi kapsamında fazla kredi kullandırımı durumunda da, fazla kullandırılan kısma tekabül eden fon kesintilerinin cezai faizi ile birlikte yatırılmasından krediyi kullandıran bankalar sorumlu bulunmaktadır.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca yatırımı tamamlama vizesinin yapılması sırasında yatırımın eksik gerçekleşmesi veya yatırım teşvik belgesinin değişik nedenlerle adı geçen müsteşarlık tarafından iptal edilmesi durumunda ise belge kapsamı dışında kalan kredilere ilişkin fon kesintisi ve cezai faizin tahsilinde bankalar sorumlu olmayıp söz konusu tutarlar ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bağlı oldukları vergi dairelerince bu genelgede belirtilen esaslara göre takip ve tahsil edilecektir..." denilmektedir.

KKDF kesintilerinin cezai faizi ile birlikte yatırılmasından, bankaların sorumlu tutulabilmesi için hatalı yorum sonucu fazla kredi kullandırılmış olması, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin sorumlu tutulabilmesi için ise yatırımın eksik gerçekleşmesi veya yatırım teşvik belgesinin iptali gerekmektedir. Bankaların sorumlu olduğu hallerde cezai faiz uygulanan KKDF kesintileri bu bankaların genel müdürlüklerinin bağlı olduğu vergi dairesince takip ve tahsil edilecektir. İlgili gerçek ve tüzel kişilerin sorumlu olduğu hallerde ise cezai faiz uygulanan KKDF kesintileri bu kişililerin bağlı olduğu vergi dairelerince takip ve tahsil edilecektir.  Dolayısıyla KKDF ve cezai faizin tahsilinden sorumlu tutulacak tarafın tespit edilmesi açısından, bankaların hatalı yorum sonucu fazla kredi kullandırıp kullandırmadığı hususu ile yatırımın eksik gerçekleşmesi veya teşvik belgesinin iptal edilmesi önem taşımaktadır.

Bu itibarla, Hazine Müşteşarlığı'nca  iptal edilen yatırım teşvik belgeleri dolayısıyla cezai faiz uygulanması gereken KKDF kesintilerinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından takip ve tahsili gerekmektedir. Yatırımın eksik gerçekleşmesi durumunda da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Ancak, bankaların hatalı yorum sonucu fazla kredi kullandırmaları durumunda mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince takip yapılması mümkün olmayıp, bu durumda ilgili bankanın genel müdürlüğünün bağlı olduğu vergi dairesince takip ve tahsil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen kredilerin; yurt içindeki bankalardan iç kredi veya döviz kredisi şeklinde 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımından önce (29.07.2004 tarihinden önce) kullandırılmış olması durumunda, bu tarihten önce geçerli olan oranlar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması ve cezai faiz uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun Başkanlığınızı ilgilendiren yönüyle değerlendirilerek görüşümüze yer verilmek suretiyle gereğini arz ederim.

    

                                                                                                 Gelir İdaresi Daire Başkanı a.