Buradasınız

Özelge: donuk alacak durumuna düşmüş krediler nedeniyle iptal edilen gelir tahakkukları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında….

Özelge: donuk alacak durumuna düşmüş krediler nedeniyle iptal edilen gelir tahakkukları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Tarih: 
07/09/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

KONU: K.K.D.F.

 

 

...................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(.............. Grup Müdürlüğüne)

 

 

İlgi : ........... tarih ve ..........sayılı yazınız.

     

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, ......... Katılım Bankası A.Ş.'ne verilen ......... tarih ve ........ sayılı özelgeniz incelenmiş ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yönünden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Seri Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde  Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına  alınan krediler  (I.Grup teminatlı krediler hariç) fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 5 inci maddesinde, sözü edilen Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Gruplarda sınıflandırılan tüm alacakların, tahakkuk ettirilen faizlerin ve borçlu üzerindeki faiz benzeri yüklerin ana paraya ilave edilip edilmediğine veya yeniden finanse edilip edilmediğine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin uygulanmasında  donuk alacak olarak kabul edileceği ifade edilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 12 maddesinin (3) numaralı bendi gereğince Bankalar sınıflandırdıkları, "Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar" ile "Tahsili Süpheli Krediler"i, "Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı"na, "Tahsili Süpheli Diğer Alacaklar"ı, "Tahsili Süpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar Hesabı"na, "Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar"ı, "Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabı"na aktarmak zorundadır.

Konuya ilişkin Merkez Bankasının 25.05.2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Talimatında, "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu mevzuatına göre, Türk Lirası kredilerde fon kesintisi tahakkuk ettirilen faizler üzerinden alınmakta olup, 99/13761 sayılı Karara göre, donuk alacak haline gelen kredilerde faiz tahakkukları iptal edildiğinden fon matrahı da ortadan kalkmakta, dolayısıyla fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak, donuk alacak haline gelen tutarlar için Bankalarca nakden tahsil edilen faizlerden fon kesintisi yapılacağı tabiidir." ifadelerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 16.11.2000 tarihli ve 2000/7 sayılı Merkez Bankası Talimatında, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alınan krediler ( I inci Grup Teminatlı Krediler Hariç) fon kesintisi muafiyeti kapsamında olmakla birlikte, bahse konu hesaplarda izlenen donuk alacak haline gelen krediler için söz konusu hesaplara aktarılmadan önce tahakkuk ettirilen ve tahsil edilemediği için iptal edilen faizlerin, kredinin anılan hesaplara alınmasından sonra nakden tahsil edilmesi halinde, sadece söz konusu faizlerden (Kredinin Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına alındığı tarihten sonraki döneme ilişkin faizler hariç) Fon mevzuatı gereğince fon kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; donuk alacak haline gelen tutarlar için Bankalarca nakden tahsil edilen faizler üzerinden fon kesintisi yapılması mümkün olup, bunun dışında donuk alacak durumuna düşmüş krediler nedeniyle iptal edilen gelir tahakkukları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

       Başkan a.