Buradasınız

Özelge: Mevcut ve yeni alınacak konutlar ipotek gösterilmek suretiyle kullandırılacak konut kredilerinin, satın alınacak konutun ekspertiz değerini aşmaması ve doğrudan satıcıya ödenmesi kaydıyla kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulma

Özelge: Mevcut ve yeni alınacak konutlar ipotek gösterilmek suretiyle kullandırılacak konut kredilerinin, satın alınacak konutun ekspertiz değerini aşmaması ve doğrudan satıcıya ödenmesi kaydıyla kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulma

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
15/02/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu   : KKDF

 

....................BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

...............................

 

İlgi     : ................ tarih ve ............. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, mevcut ve yeni alınacak konutlar ipotek gösterilmek suretiyle kullandırılacak konut kredilerinin, satın alınacak olan konutun ekspertiz değerini aşmaması ve doğrudan satıcıya ödenmesi kaydıyla kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hususu ile verilen kredinin mevcut konut ipotek gösterilerek kullanılan kısmının bu konutun satılmasını müteakip kapatılması halinde kaynak kullanımını destekleme fonu yönünden nasıl işlem yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğin Fon'a kesinti yapılmayacak kredileri düzenleyen 3 üncü maddesinde, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri fon kesintisinden muaf tutulmuştur.

Diğer taraftan, 5582 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 2499 sayılı Kanuna eklenen 38/A maddesinde "konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır." şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, 08.06.2007 tarihli ve KKDF-2/2007-2 sayılı sirkülerin (2.1.) numaralı paragrafında, konut finansmanı kapsamında, gerçek kişi tüketicilere konut edinme amaçlı kullandırılan krediler ile bu mahiyetteki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullanılan krediler üzerinden, 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkra hükmü ile mevcut uygulama gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı, (2.3.) numaralı paragrafında ise, tüketicilere sahip oldukları konutların teminatı altında kredi kullandırılması ve bu kredilerin (2.1.) numaralı paragraf kapsamı dışında olması durumunda, bu krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre, mevcut ve yeni alınacak konutlar ipotek gösterilmek suretiyle kullandırılacak konut kredilerinin, satın alınacak konutun ekspertiz değerini aşmaması ve doğrudan satıcıya ödenmesi kaydıyla kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması gerekir. Ayrıca, verilen kredinin mevcut konut ipotek gösterilerek kullandırılan kısmının, bu konutun satılmasını müteakip kapatılması halinde de fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                               Başkan a.