Buradasınız

Özelge: Doğalğaz ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan kulelerin revizyonu amacıyla mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen mallar sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

Özelge: Doğalğaz ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan kulelerin revizyonu amacıyla mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen mallar sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
03/07/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

Konu:

 

............... A.Ş.

 

İlgi: 03.05.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketiniz tarafından ............. ve ....................'da yapılan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan iki adet kulenin revizyonu amacıyla ................'dan mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen sondaj makinesi ekipmanları için kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenip ödenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 10 numaralı bendinde ilgili kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşların kullandığı krediler fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 6326 sayılı Petrol Kanununun 2808 sayılı Kanunla değişik 112. maddesinde, "Bir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi için idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde kullanmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edebilir..." hükmü yer almaktadır.

Anlaşılacağı üzere, 6326 sayılı Kanunun 2808 sayılı Kanunla değişik 112. maddesinde, sadece gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerden muaf tutulmak suretiyle mal ithaline hükmedilmiş olup, fon muafiyetine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Buna göre, Şirketinizce yapılan doğalğaz ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan kulelerin revizyonu amacıyla mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen mallar sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                 Başkan a.