Buradasınız

Özelge: İthalat işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…

Özelge: İthalat işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
04/08/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

Konu :

 

 

........................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(................... Daire Başkanlığı)

 

İlgi      : ............... tarih ve  ............ sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Kurumunuz tarafından Kamu İhale Kanunu kapsamında buğday, arpa, pirinç ve mercimek ithalat ihalesi yapıldığı ve bu ihalelere yurtdışı firmalarla birlikte gümrük antrepolarındaki mallar için yurtiçi firmalar tarafından da teklif verildiği ifade edilmekte ve ihalenin yurtiçi firmalarda kalması durumunda, Kurumunuz tarafından bu firmaların Türkiye'deki banka hesaplarına peşin ödeme yapılmak suretiyle antrepodaki malın satın alınarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilerek; bu şekilde yapılacak ithalat işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta; peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmaktadır.

Öte yandan, asıl ihracatçıya daha önceden ödeme yapılmış olması kaydıyla, gümrük antreposuna getirilen bir malın satın alınarak ithal edilmesi durumunda fatura kapsamında yapılacak ödemenin, ithalat bedeli olarak kabul edilmesinde herhangi bir sakınca olmamakla beraber; kaynak kullanımını destekleme fonu mevzuatı açısından, yapılan bu ödemenin peşin bir ödeme olup olmadığı ve ithal edilen malın niteliği önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi ödeme şekilleri içinde yer alan mal mukabili ödeme şeklinde, mal bedeli, mallar gümrükten çekildikten sonra ödenmektedir. Vadeli akreditifli veya kabul kredili ithalatta ise mal bedelleri yine mallar gümrükten çekildikten sonra akreditifte belirtilen vadede veya poliçe vadesinde ödenmektedir. Görüldüğü üzere, vadeli ithalat olarak nitelendirilen bu ithalat yöntemlerinin hepsinde malların fiili ithali gerçekleştirildikten sonra ithalat bedeli ödenmekte ve ithalatçının kredilendirilmiş olması nedeniyle fon kesintisi yapılmaktadır.

Ayrıca, malların ithal edilmesi esnasında gümrük idarelerine mal bedelinin daha önceden transfer edildiğinin tevsik edilememesi halinde de yapılan ithalat, kaynak kullanımını destekleme fonu mevzuatı açısından kredili ithalat olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde, peşin bir ödeme yapıldığı kabul edilmekte ve fon kesintisi uygulanmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bedelleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ................Genel Müdürlüğü ........... Müdürlüğünün Sermaye Hareketleri Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle ödenen ithalatlarda, bankalarca firmalara, ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere mal bedelinin yurtdışındaki ihracatçıya ödendiğine dair bir yazının verilmesi de gümrük idaresine yapılacak tevsik açısından yeterli bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce bu usullerden biriyle transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde, transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılma zorunluluğu doğmaktadır.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen ithalat işlemleri bakımından peşin bir ödemeden söz edilebilmesi ve fon kesintisinin doğmaması için gerek yükleniciler tarafından asıl ihracatçıya yapılan ödemenin, gerekse Kurumunuzca yüklenicinin Türkiye'deki banka hesaplarına yapılacak transferlerin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu kapsamında yurtiçi yüklenici firmalarca gümrük antrepolarına getirilmiş olan buğday ve arpanın Kurumunuz tarafından satın alınarak ithal edilmesi durumunda, 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 9 numaralı bendi gereğince, ödeme şeklinin peşin ya da kredili olup olmadığına bakılmaksızın bu ithalat işlemleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca, buğday ve arpa dışındaki pirinç ve mercimek gibi ürünlerin fon kesintisine tabi tutulmadan ithal edilebilmesi için ithalat bedeline ilişkin olarak yükleniciler ve Kurumunuz tarafından yapılacak ödemelerin peşin bir ödeme olduğunun ilgili gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  

 Başkan a.