Buradasınız

Özelge: Konut Kredileri

Özelge: Konut Kredileri

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.01.68/6802-2
Tarih: 
24/03/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.01.68/6802-2

Konu   : Konut Kredileri

 

 

...............

..............İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                                                    İZMİR

 

 

İlgi     :

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ............ İzmir Karabağlar Şubesinden kullandığınız dövize endeksli tüketici kredisi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapıldığından bahisle konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak ................ Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu anılan Bankadan alınan 11.03.2009 tarih ve 54 sayılı yazının incelenmesinden, kullandırılan kredinin "zaten ev sahibi olana mortgage" kredisi olduğu ve söz konusu kredi ile ilgili olarak 2008/14420 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihi olan 30.12.2008 tarihinden önce anapara borç bakiyesine ilişkin kur farkı üzerinden, bu tarihten sonra ise taksit tutarı içindeki anapara esas alınmak suretiyle % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğin 2. maddesinde "....fon kesintileri, Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak; döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanarak Fon'a yatırılır" denilmektedir.

Öte yandan, 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14420 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile dövize endeksli kredilerde fon kesintisi hesaplanmasında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kararın 1 inci maddesinin ilk fıkrasında "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasında, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanır." denilmektedir.

Diğer taraftan, dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasına ilişkin olarak Kararnamenin 1 inci maddesinin son fıkrasında "Dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında, taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur arasındaki fark esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 14.01.2009 tarih ve KKDF-1/2009-1 sayılı Sirkülerin 5. bölümüne göre, 2008/14420 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 30.12.2008 tarihinden önce kullandırılmış olup, bu tarih itibariyle geri ödemesi tamamlanmamış olan dövize endeksli taksitli tüketici kredilerinin vadesi 30.12.2008 tarihinden (bu tarih dahil) sonra gelen taksitlere ilişkin fon kesintileri hesaplanırken; her taksit tutarı içindeki anaparanın esas alınması, ayrıca bu hesaplamada taksit ödeme tarihlerindeki (vade tarihlerindeki) cari kur ile 30.12.2008 tarihinden önceki dönemlere ait, üzerinden fon hesaplanmış olan, en yüksek kur arasındaki farkın dikkate alınması gerekmektedir.

Buna göre, kullandığınız dövize endeksli tüketici kredisi üzerinden yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapıldığı anlaşıldığından, anılan Banka tarafından yapılan fon kesintileri Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                    Başkan a.