Buradasınız

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

Kanun Numarası                        : 5345

Kabul Tarihi                               : 5/5/2005

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih   : 16/5/2005         Sayı : 25817

Yayımlandığı Düstur                : Tertip  : 5                          Cilt  : 44 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Tanımlar

   Madde 2- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

   Teşkilat

   Madde 3- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Görevler

   Madde 4- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Başkan

   Madde 5- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Başkan yardımcıları

   Madde 6- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Koordinasyon Kurulu

   Madde 7- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

   Ana hizmet birimleri(1)

   Madde 8- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

   Madde 9- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

   Madde 10- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

____________

(1) Bu Kanunun Adı “Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 70 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

   Madde 11- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

   Madde 12- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

   Madde 13- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

                   Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı21)

   Madde 14- (Mülga: 7/7/2011 - KHK - 646/9 md.)

   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

   Madde 15- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Birimleri

   Danışma birimleri

   Madde 16- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

   Madde 17- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

                   Hukuk Müşavirliği

   Madde 18- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

   Madde 19- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

   Yardımcı hizmet birimleri

   Madde 20- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

   Madde 21- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

                   Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

   Madde 22- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Taşra Teşkilatı

   Taşra teşkilatı

   Madde 23- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Vergi Dairesi Başkanlığı

   Madde 24- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Vergi Dairesi Başkanı

   Madde 25- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

––––––––––––––––––

(2)  Bu madde başlığı “Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı” iken, 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 40 ncı  maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

               

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

   Yöneticilerin sorumlulukları

   Madde 26- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Yetki devri

   Madde 27- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

   Atama

   Madde 28- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Avukat ve uzman personel çalıştırılması 31)

   Madde 29- (Mülga birinci fıkra: 7/7/201-KHK-646/9 md.)

   (Mülga ikinci fıkra: 7/7/201-KHK-646/9 md.)  

  (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/42 md.; Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   (Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/21 md. Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   (Ek fıkra: 18/2/2009-5838/21 md.; Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/42 md.) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/42 md.;  Mülga sekizinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/119 md.) Başkanlık merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilir.

 

––––––––––––––––––

(3)  Bu madde başlığı “Denetim elemanı, avukat ve uzman personel çalıştırılması” iken, 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

   Performans yönetimi

   Madde 30- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Vergi Danışma Komitesi

   Madde 31- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Kadrolar

   Madde 32- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Atıflar ve yetkiler

   Madde 33- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Değiştirilen hükümler

   Madde 34- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Yürürlükten kaldırılan hükümler

   Madde 35- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

Kadro ihdası

Ek Madde 1- (Ek: 29/3/2018- 7104/25 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 1- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 2- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 3- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 4- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 5- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 6- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Geçici Madde 7- (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

   Yürürlük

   Madde 36- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 37- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

 

Başkan

Başkan Yardımcıları

Ana Hizmet Birimleri

Danışma Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri

Başkan

Başkan Yardımcısı

1.   Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

1.   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

1.   İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

2.   Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

2.   Hukuk Müşavirliği 

2.   Destek Hizmetleri  Daire Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

3.   Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

3.   Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

 

4.   Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

 

 

 

 

5.   Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

 

 

 

 

6.    (Mülga: 7/7/2011 - KHK-646/9 md.)

 

 

 

 

7.   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı        

 

 

 

 

           

5345 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5345 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5436

9, 23

24/12/2005

5538

6

12/7/2006

5615

4, 24, 33

4/4/2007

5838

11, 18, 24, 29

28/2/2009

6009

6, 8, 9, 13, 14, 18, 28, 29

1/8/2010

KHK/646

4, 8, 13, 14, 28, 29, 31, (1) sayılı cetvel

10/7/2011

6552

29

11/9/2014

7061

11

5/12/2017

7104

Ek Madde 1

6/4/2018

KHK/703

Kanunun Adı, 1 ila 28, 29, 30 ila 35, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 7

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

Undefined