Buradasınız

Özelge: Merkez ile şubeleri arasında para ve mal alış-verişi hk.

Özelge: Merkez ile şubeleri arasında para ve mal alış-verişi hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[120]-42898
Tarih: 
16/05/2013
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[120]-42898                                                         16/05/2013

Konu :Merkez ile şubeleri arasında para ve mal

alış-verişi

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan .... Ltd. Şti. .... Şubesinin özelge talep formunda, şirketin ....'da bulunan merkezi ile şubeleri arasında Euro cinsinden para alışverişi olduğu belirtilerek şubenin merkezden aldığı paraların bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile merkez tarafından şubeye gönderilen ticari eşyaların bedellerinin serbest dolaşıma girdikten sonraki bir tarihte merkeze ödendiği ifade edilerek söz konusu işlemin vadeli ithalat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2/D maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, ödeme şekli "peşin ödeme" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, ihracatçı firmanın merkez, ithalat yapan firmanın şube olması vadeli ithalatta fon kesintisi yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Diğer taraftan, aynı Tebliğin 2/C maddesinde bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 3 oranında fon kesintisine

tabi tutulacağı karara bağlanmış ayrıca yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Eki Kararın 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları ortalama vadesi 3 yıla kadar olan döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı % 0,5 ile % 3 arasında değişen oranlarda yeniden tespit edilmiştir.

 Buna göre,

- .... Ltd. Şti. .... Şubesinin ....'da bulunan merkezinden sağlayacağı Euro cinsinden paraların (borçların) 2012/4116 sayılı Kararname kapsamında değerlendirilerek kredinin ortalama vadesine göre KKDF kesintisi yapılması,

- anılan şubenin ...'da bulunan merkezinden ithal edilen ticari eşya bedellerinin, ithalata ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonraki bir tarihte merkeze transfer edildiğinden vadeli ithalat kapsamındaki bu işlem dolayısıyla KKDF ödenmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.