Buradasınız

Poliçenin yurt dışında iskonto ettirilmesi durumunda KKDF uygulması hakkında

Poliçenin yurt dışında iskonto ettirilmesi durumunda KKDF uygulması hakkında

Sayı: 
70903105-165.01.03[271]- E.88330
Tarih: 
19/08/2016

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.03[271]-E.88330                                                                                                                                   19/08/2016

Konu : Poliçenin yurt dışında iskonto ettirilmesi

durumunda KKDF

.....

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 02/01/2013 tarihinde yürürlüğe giren 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

-   Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

-   Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

-   Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

-   Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

olarak tespit edilmiştir.

Mezkur Tebliğin aynı maddesinde "...fon kesintileri, Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak; döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanarak Fon'a yatırılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Merkez Bankasının 07.07.1997 tarihli ve 97/5 sayılı Talimatında '... yurt içindeki bir banka tarafından aval verilmiş olsun ya da olmasın döviz üzerinden düzenlenen senetlerin yurt dışındaki bankalara iskonto ettirilmesi halinde, lehdarın yurt dışından sağladığı bir döviz kredisi olarak kabul edilerek, Fon mevzuatı gereğince kredinin iskonto tarihindeki Bankamız döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden Tebliğde belirlenen oranlarda fon kesintisi yapılması gerekmektedir.' açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, döviz üzerinden düzenlenen poliçenin yurt dışında iskonto edilmesi durumunda anılan firmaya yurt dışından döviz kredisi kullandırılmış olacağından, kredinin ortalama vadesinin 3 yılın altında olması halinde 2012/4116 sayılı BKK uyarınca iskonto tarihi itibariyle elde edilen döviz bedelinin TL karşılığı üzerinden fon kesintisi yapılması, ortalama vadenin de poliçenin iskonto tarihi ile vade tarihi arasındaki süre dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda, poliçenin vade tarihi 25.03.2016 olduğundan, kredi anapara tutarı üzerinde % 3 oranında KKDF hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.