Buradasınız

Özelge: Türkiye'ye ithali aşamasında tamir ücreti için ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında…

Özelge: Türkiye'ye ithali aşamasında tamir ücreti için ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
04/06/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2                                                                          

Konu  : KKDF

 

           

.........ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

.........

 

 

İlgi :  ............ Bankası Anonim Şirketi'ni muhatap .............. tarih ve ............. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Japonya'da yerleşik .............firması ile yapılan sözleşme gereği tamir edilmek üzere Hariçte İşleme Rejimi kapsamında geçici olarak ihraç edilen, ............... İşletme Müdürlüğüne ait gaz türbini parçalarının tamirini müteakip Türkiye'ye ithali aşamasında tamir ücreti için ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3 Temmuz 1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık .............Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı ............... Bankası Genelgesinin "Görünmeyen İşlemlere İlişkin Hükümler" bölümünün 21'inci maddesinde, Türkiye'de yerleşik kişilerin dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye'deki işleriyle ilgili olarak sağladıkları döviz tahsis edilebilecek veya Türk parası transferi suretiyle ödeme yapılabilecek hizmetlerin ve Görünmeyen İşlemlerle ilgili diğer ödemelerin 25'inci maddede açıklandığı, 24'üncü maddesinde de bu ödemelerin Görünmeyen İşlemlere ilişkin kati ve avans döviz satış işlemleri veya Türk parası transferlerinin, borcu gösteren fatura, proforma fatura ve gerekli diğer belgelere göre yapılacağı belirtilmiştir. 25'inci maddesinde ise döviz ödenmesini veya Türk parası transferini gerektiren hizmetler ve giderler sayılmış ve bu maddenin "A-1 Tamir ve Montaj" maddesinde, tamir, montaj ve benzeri giderler için yurt dışına ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

I-M Sayılı ............ Bankası Genelgesinin "Görünmeyen İşlemlere İlişkin Hükümler" bölümünün uygulanmasına dair bankalara gönderilen 13 Ocak 2000 tarih ve 2000/YB-4 sayılı "Görünmeyen İşlemler" genelgesinin "A-Ticaret ve Endüstri, A-1 Tamir ve Montaj" başlıklı bölümünde de, Türkiye'de yerleşik kişilerin, dışarıda yerleşik kişilerden sağladıkları tamir, montaj ve benzeri hizmetler karşılığında ödeyecekleri ücretler için döviz transferi yapılabileceği, söz konusu tamir ve benzeri işlemler, eşyanın yurt dışına gönderilerek yapılmasını gerektiriyor ise, İhracat Yönetmeliğine göre geçici ihraç izninin alınmasının gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde yapılan ithalat daha önce geçici olarak ihraç edilen malın işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tekrar yurda girişi olup, malın girişi sırasında işçilik bedeli olarak yapılan transferler ithalat bedeli değil, görünmeyen işlemler kapsamında gerçekleştirilen harcamalardır. Böyle bir ödeme şekli de fon kesintisi yapılacak ithalat işlemleri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle, yürürlükteki mevzuat gereğince, Hariçte İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili işçilik ücretleri transferlerinden kaynak kullanımını destekleme fonuna kesinti yapılmaması gerekmektedir. Ancak, Hariçte İşleme Rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyadan farklı bir eşyanın ithal edilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı tabiidir.

Buna göre, Şirketinizce ödenmiş bulunan 46.663.57 YTL'lik fon kesintisinin iadesi mümkün olup, bu iadenin yapılabilmesi için fon kesintisi yapan bankanın kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması ve söz konusu dilekçeye yersiz olarak yapılan fon kesintisinin miktarı ile bu miktarın ilgili vergi dairesine ödendiğine dair bankadan alınacak bir yazının ve vergi dairesince istenebilecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                            Başkan a.