Buradasınız

Özelge: Peşin ihracaat bedelinin ihracaat gerçekleşmeden iade edilmesi durumunda KKDF uygulaması hk.

Özelge: Peşin ihracaat bedelinin ihracaat gerçekleşmeden iade edilmesi durumunda KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.02[12]-39861
Tarih: 
08/04/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :70903105-165.01.02[12]-39861                                                          08/04/2014

Konu : İhracat Avansı

 

.......

 

İlgi : 26/03/2014 tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ....'nin ... tarihli ve ... sayılı özelge talep formunda, şirketleri tarafından yapılacak gıda ihracatı karşılığında 16/12/2013 tarihinde peşin ihracat bedeli alındığı ancak aynı tarihte şirketin varlıklarına el konulduğu ve bu süre içerisinde peşin ihracat bedeline tasarruf edilemediği, el  konulma işleminin 27/12/2014 tarihinde kaldırıldığı ve ihracat anlaşmasının bozulması üzerine peşin ihracat bedelinin 27/02/2014 tarihinde iade edildiği belirtilerek söz konusu işlem nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında Tebliğin 2'nci maddesinde bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 3 oranında KKDF kesintisine tabi tutulacağı karara bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde belirtilen işlemlere ilişkin olarak 02/01/2013 tarihinde yürürlüğe giren 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonrasında, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı, kredinin ortalama vadesine göre % 0 ile % 3 arasında yeniden tespit edilmiştir.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen peşin ihracat bedellerinin yurt dışından sağlanan kredi olarak değerlendirilmesi ve bu bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten itibaren iade edildiği tarihe kadar geçen süre için geriye dönük

cezalı KKDF kesintisi (%3) yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

...

Başkan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı