Buradasınız

Özelge: Kullanılan kredi ile satın alınan ticari araçların işletme aktifine kaydedildiğinin ilgili bankaya tevsik edilmesi durumunda yersiz yapılan fon kesintisinin iadesi mümkün bulunduğu hakkında..

Özelge: Kullanılan kredi ile satın alınan ticari araçların işletme aktifine kaydedildiğinin ilgili bankaya tevsik edilmesi durumunda yersiz yapılan fon kesintisinin iadesi mümkün bulunduğu hakkında..

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Tarih: 
30/10/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

KONU :K.K.D.F.

 

........................

..........................

 

   İlgi    : ................ tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, iki ayrı bankadan ticari araç kredisi kullandığınız bildirilmekte ve söz konusu krediler üzerinden bankalardan birinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yaptığı halde öteki bankanın fon kesintisi yapmadığı belirtilerek; kullanılan bu krediler üzerinden fon kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve yersiz bir fon kesintisinin yapılmış olması durumunda kesilen fon tutarının ne şekilde iade edileceği hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Bu itibarla, ticari, zirai veya mesleki faaliyetin tevsik edilerek ilgili kıymetin alımından sonra işletme aktifine kaydedilmesi şartıyla kullanılan krediler ile kredi kullanım aşamasında bu faaliyetlerde bulunmayan gerçek kişilerin söz konusu faaliyetlerde kullanmayı taahhüt ettikleri ticari araç, dükkân, işyeri, işhanı vb. ticari nitelikteki malları edinmek amacıyla kullanacakları kredilerin, anılan Tebliğin 2 nci maddesinin parantez içi hükmü nedeniyle, "diğer krediler" kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Kredi kullanım tarihinde mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin daha sonra mükellefiyet tesis ettirerek söz konusu kıymeti işletme aktifine kaydetmesi ve bu durumu ilgili bankaya tevsik etmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacaktır.

Bu hususların tevsik edilememesi durumunda ise, gerçek kişilere ticari araç, dükkân, işyeri, işhanı vb. niteliğindeki taşınmazları edinmek amacıyla kullandırılan kredilerin tüketici kredisi olarak değerlendirilmesi ve % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, kullanılan kredi ile satın alınan ticari araçların işletme aktifine kaydedildiğinin ilgili bankaya tevsik edilmesi durumunda yersiz yapılan fon kesintisinin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yersiz bir fon kesintisi yapılmış olması halinde, iade talebinizin fon kesintisini yapan bankanın kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile yapılması ve söz konusu dilekçeye yersiz olarak yapılan fon kesintisinin miktarı ile bu miktarın ödendiğine dair bankadan alınacak bir yazının ve vergi dairesince istenebilecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.