Buradasınız

Özelge: Yurt dışından sağlanacak işletme kredisinin kısım kısım firma hesabına geçirilmesi ve ve bu kredinin geri ödemesinin kredi tutarının tamamının bir seferde yurtdışına transfer edilmesi halinde KKDF Kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Özelge: Yurt dışından sağlanacak işletme kredisinin kısım kısım firma hesabına geçirilmesi ve ve bu kredinin geri ödemesinin kredi tutarının tamamının bir seferde yurtdışına transfer edilmesi halinde KKDF Kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
15/07/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

         

                           

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU  : KKDF

 

 

..........................

 

İlgi    :  15.06.2007 tarih ve Ref. 5692-976 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, bir müşterinizin bankanız aracılığı ile yurt dışından sağlayacağı işletme kredisinin kısım kısım firma hesabına geçirileceği ve bu kredinin geri ödemesinin kredi tutarının tamamının bir seferde yurtdışına transfer edilmesi suretiyle yapılacağı bildirilerek; bu krediye ilişkin ortalama vadenin ne şekilde hesaplanacağı, aynı yöntemin 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 3'üncü maddesinin 16'ncı bendi kapsamındaki krediler için de uygulanıp uygulanmayacağı ve hesaplama sonucunda bulunacak kredi vadesinin asgari bir yıl olması durumunda istisnadan yararlanmanın mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden (Fiduciary işlemler hariç) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3'üncü maddesinin  (16) numaralı bendinde ise "Yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumları ile bu ülkelerin kredi garanti programları çerçevesinde, yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların borçlu sıfatıyla sağladıkları kredilerin ortalama vadesi asgari 1 yıl olmak kaydıyla, ithalatçıya kullandırılan kısmı" fon kesintisi uygulanmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (6) numaralı bölümünde, ortalama vadenin, anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacağı, diğer bir anlatımla, kredinin geri ödenen anapara taksitlerinin kullanımda kalma süreleri ile ağırlıklandırılacağı ve bu tutarın kredi toplamına bölüneceği açıklamasına yer verilmiştir. Yurtdışından kısım kısım firma hesabına gelen kredinin geri ödemesinin bir defada yapılması durumunda da ortalama vadenin, kullanılan her bir kısım kredi için ekteki tabloda yer alan örneğe uygun şekilde aynı esaslar çerçevesinde hesaplanması gerekmektedir.

Bu itibarla, sözü edilen Genelgede belirtilen esaslara uygun şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak vadenin bir yıl ve üzeri olması durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca,  12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 3'üncü maddesinin 16'ncı bendinde belirtilen istisna hükmü için de ortalama vadenin hesabında aynı yönteme göre hesaplama yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

 Başkan a.