Buradasınız

Özelge: Gemi ithalatında KKDF uygulması hk.

Özelge: Gemi ithalatında KKDF uygulması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[205]-62619
Tarih: 
11/06/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[205]-62619                                                                     11/06/2014

Konu :Gemi ithalatında KKDF uygulaması

 

....,

 

İlgi : 02/06/2014 tarihli ve 2381 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ... 15/5/2014 tarihli ve ... sayılı yazısında, 24/5/2013 tarihinde  ... nolu kontrol/denetim ve araştırma gemisi alımı ihalesinin yapıldığı ve 17/6/2013 tarihinde ...Bölgesinde faaliyet .... ile sözleşme imzalandığı, yüklenici firma tarafından geminin teslim aşamasına gelindiği ve ithalatının yapılması gerektiği belirtilerek, yapılacak gemi ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat

işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat

işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun 1 nci maddesinde, "Yurt dışında inşa suretiyle veya hazır olarak satın alınan gemilerle, yurt içinde inşa, tadil veya onarılan gemilerde (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan makine, techizat ve demirbaş ile gemi üretim tesislerinin inşa, tadil, tevsi veya onarımlarında kullanılan makine, techizat ve demirbaşlar, ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaftır." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 15.06.1989 tarih ve 89/14239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde "2581 sayılı Kanun kapsamında ithal edilen gemiler ve makina-techizat, mevcut kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde yer alan, her türlü fon ödemelerinden ve ayrıca ithalatta alınan teminattan muaftır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu gemi ithalatının 2581 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olması halinde bu ithalat nedeniyle fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

....

Başkan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı