Buradasınız

Özelge: Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan uçak donanım ve işletme malzemesi ithalatı sebebiyle KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

Özelge: Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan uçak donanım ve işletme malzemesi ithalatı sebebiyle KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
06/06/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7                                                    

KONU  : KKDF

           

 

...................... A.Ş.

 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına hitaben yazılan 06.04.2007 tarih ve DT-L/04/501 sayılı dilekçenizde, şirketiniz tarafından Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izni ile uçak donanım ve işletme malzemesi ithalatı yapıldığı bildirilmekte ve 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar" ın 106, 107 ve 125 inci maddeleri çerçevesinde bu ithalatlardan kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 No.lu Tebliğin 2 inci maddesi gereğince, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinde % 3 oranında fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde fona kesinti yapılmayacak işlemler belirtilmiştir. Bu maddede gümrük vergisinden muaf tutulan veya gümrük mevzuatı çerçevesinde kambiyo ve ithalat rejimi tahdit ve takyitlerinin aranmadığı işlemlere yönelik olarak kaynak kullanımını destekleme fonuna ilişkin herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

Buna göre, şirketinizce kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan uçak donanım ve işletme malzemesi ithalatı sebebiyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                                    

 

     Başkan a.