Buradasınız

Özelge: Türkiye'de yerleşik şirketlerce yurt dışında yerleşik bir bankadan kullanılan döviz cinsinden ve ortalama vadesi bir yıldan uzun olan kredilerin sözleşmelerinin yurt dışı banka tarafından 1 yıl dolmadan Bankanıza devredilmesi durumunda bu krediler

Özelge: Türkiye'de yerleşik şirketlerce yurt dışında yerleşik bir bankadan kullanılan döviz cinsinden ve ortalama vadesi bir yıldan uzun olan kredilerin sözleşmelerinin yurt dışı banka tarafından 1 yıl dolmadan Bankanıza devredilmesi durumunda bu krediler

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
25/11/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2                                                                         

Konu  : KKDF

           

................. KALKINMA BANKASI A.Ş.

.................

 

İlgi     : ............... tarih ve ............. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Türkiye'de yerleşik şirketlerce yurt dışında yerleşik bir bankadan kullanılan döviz cinsinden ve ortalama vadesi bir yıldan uzun olan kredilerin sözleşmelerinin yurt dışı banka tarafından 1 yıl dolmadan Bankanıza devredilmesi durumunda bu krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması gerekip gerekmediği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 inci maddesinde bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinin (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler ) % 10, diğer kredilerin ise % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olduğu ifade edilmiştir.

 Ayrıca, anılan maddede bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 3 oranında fon kesintisine tabi tutulacağı karara bağlanmıştır. Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde ise Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Merkez Bankasının 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesinin "Krediler" başlıklı 3 üncü bölümünün 1.1.1.A maddesinde, yurt dışından temin edilen bir krediye ilişkin alacağın, Türkiye'de yerleşik bir bankaya temlik edilmesi halinde, kredi tutarının dış borç yükümlülüğü olarak izlemekten çıkartılması, kredinin niteliği ve borçlunun, aynı Genelgenin 2.1. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde döviz kredisi açılabilecek bir firma olup olmaması durumuna göre, temlik edilen alacağın Türkiye'de yerleşik bankalarca açılan bir döviz veya Türk Lirası (dövize endeksli Türk Lirası) kredi olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre, yurt dışındaki bir bankadan sağlanan bir yıldan uzun vadeli bir kredinin bir yıldan önce Bankanıza devredilmesi halinde, kredinin kullanılma tarihi ile yurt içine devredildiği tarih arasında geçen süre için geriye dönük olarak %3 oranında cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yurt içine devredildikten sonra bu kredilerin döviz ya da Türk lirası kredi olarak değerlendirileceği ve söz konusu kredilerin "tüketici kredisi" niteliğinde olması durumunda % 10, "diğer krediler" kapsamında olması durumunda ise % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                

Başkan a.